May 31

Ramazan ayını oruc tutmaq və bu ayda ibadət etməyin fəziləti (savabı).

Spread the love
Aləmlərin Rəbbi Allaha həmd-sənalar olsun. Onun qulu və elçisi Məhəmmədə, ailəsinə, əshabına və onların yolu ilə gedənlərə Allahın salat və salamı olsun.
Bu, ramazan ayında oruc tutmağın, ibadət etməyin və saleh əməllərlə yarışmağın fəziləti, sonra orucluqla əlaqədar bəzi əhəmiyyətli hökmlər haqda qısaca da olsa kiçik bir tövsiyədir.

Səhih hədislərdə deyilir ki, Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə öz əshabəsini müjdələyər, bu ayda rəhmət və cənnət qapılarının açılmasını, cəhənnəm qapılarının və şeytanların bağlanmasını xatırladardı. Hədislərin birində Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) buyurur: “Ramazanın ilk gecəsində cənnətin qapıları açılar və heç bir qapısı bağlanmaz. Cəhənnəmin qapıları isə bağlanar və heç biri açıq qalmaz. Həmçinin şeytanlar da qapanarlar. Bir çağırışçı belə deyər: Ey xeyr istəyən kimsə! Buyur!. Ey şər istəyən kimsə! Geri çəkil!. Və hər gecə Allah təalə cəhənnəmdən kimlərisə xilas edər”.
      Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) buyurur: “Ramazan ayı gəldi. Bu ay bərəkət ayıdır. Bu ayda Allah təalə sizi əhatə edər, rəhmətini nazil edər, günahları bağışlar və duaları qəbul edər. Allah təalə sizin bu ayda (xeyir işlər görmək üçün bir-birinizlə) yarışmanıza baxar və sizinlə Mələkləri önündə öyünər. Siz də öz nəfsinizdən Allaha xeyir nümayiş etdirin. Bədbəxt kimsə bu ayda Allahın rəhmətindən məhrum olan adamdır”.
      Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) buyurur: “Kim, Ramazan ayını iman və ihtisabla (savab qazanmaq üçün) oruc tutarsa onun keçmiş günahları bağışlanar. Kim, Ramazan ayını iman və ihtisabla (savab qazanmaq üçün)ibadət edərsə onun keçmiş günahları bağışlanar. Kim, Qədr Gecəsini iman və ihtisabla (savab qazanmaq üçün) ibadət edərsə onun keçmiş günahları bağışlanar.”
      Hədislərin birində Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) buyurmuşdur: “Allah təalə buyurur: Adəm övladının etdiyi hər bir əməl onun özü üçündür. Hər bir yaxşı əmələ onun on qatından yeddi yüzə qədər savab yazılır. Yalnız orucdan başqa. Oruc Mənim üçün tutulur və onun cavabını da Mən Özüm verəcəyəm. Bəndə (oruc tutmaqla) şəhvətini, yeməyini və içməyini Mənə görə tərk edir. Oruc tutan iki halda: orucunu açdıqda və Rəbbi ilə qarşılaşdıqda, – sevinir. Oruc tutan adamın ağzından gələn qoxu Allah qatında müşk ətrinin iyindən daha yaxşıdır”.

      Ümumiyyətlə Ramazan ayında oruc tutmaq və ibadət etməyin fəziləti haqda hədislər çoxdur.
    Mömin bəndə bu fürsətdən səmərəli istifadə etməlidir. Ramazan ayına yetişməyin özü bir nemətdir. Ona görə bu ayda ibadətlərə qapanmaq və pis işlərdən çəkinmək lazımdır. Allah təalənin ona vacib etdiyi əməlləri layiqincə etməlidir. Xüsusən gündəlik beş vaxt namazı hər bir müsəlman kişi və qadın vaxtında, xüşu və rahatlıqla yerinə yetirməlidir. Çünki namaz islamın dirəyi və şəhadətdən sonra ikinci əsasıdır. Namazın kişilərə daha vacib olan haqqı onu, Allahın adını yüksəltməsini əmr etdiyi evlərdə, məscidlərdə camaat ilə qılmaqdır. Allah təalə buyurur: “Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin!” (əl-Bəqərə: 43). (Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl)edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).” (əl-Bəqərə: 238). “Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!) O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha)müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında kiçilərlər!) (əl-Muminun: 1-2). “Namazlarına riayət edərlər (həmişə vaxtlı-vaxtında namaz qılarlar); Onlardır (bilin) varis olanlar. Firdovs cənnətinə varis olanlar, orada əbədi qalanlar!” (əl-Muminun: 9-11).
Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) buyurur: “Bizimlə onlar (kafirlər)arasında olan fərq namazdadır. Kim onu tərk edərsə küfr etmiş olar”.

      Namazdan sonra ən əsas fərz zəkat verməkdir. Bu haqda Allah təalə buyurur: “Halbuki onlara əmr edilmişdir ki, Allaha – dini yalnız Ona məxsus edərək, batildən haqqa (islama)dönərək – ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru-düzgün din budur!” (əl-Bəyyinə: 5). Allah təalənin kitabı və Peyğəmbərinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) sünnəsi (hədisləri), malının zəkatını verməyən adamın qiyamət günü əzaba düçar olacağı haqda xəbər verir.
Namaz və zəkatdan sonra ən əhəmiyyətli məsələ Ramazan orucunu tutmaqdır. Oruc tutmaq, Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) hədisində buyurulan islamın beş əsasından biridir. Hədisdə deyilir: “Islam beş əsas üzərində qurulmuşdur: Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və Məhəmməd Allahın elçisidir kəlməsinə şəhadət vermək, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruc tutmaq və həcc etmək”.
      Müsəlman şəxs orucunu və digər ibadətlərini haram buyurulmuş söz və əməllərdən qorumalıdır. Çünki, oruc tutmaqda məqsəd Allah təaləyə ibadət etməkdir. Həmçinin müsəlman orucla öz nəfsini Rəbinin itaətinə alışdırmalı və ona səbri öyrətməlidir. Bu ibadəti etməkdə məqsəd sadəcə yeməy-içməyi tərk etmək deyil, bütün haramlardan və qadağalardan əl çəkməkdir. Ona görə Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) səhih hədislərin birində belə buyurur: “Oruc mühafizədir. Kim oruc tutsa həmin gün qadınla cinsi əlaqəyə girməsin və söyüş söyməsin. Əgər kimsə onu söyər və ya onunla vuruşarsa “Mən orucam!” desin”. Digər hədisdə isə buyurur: “Kim yalan danışmağı, ona əməl etməyi və cahilliyi tərk etmirsə, Allah təalənin onun tərk etdiyi yemək-içməyə baxmaz”.
      Bu və digər dəlillərdən görsəndiyi kimi oruc tutan adam Allah təalənin haram buyurduqlarını tərk etməli, ona vacib edilənlərə isə sıx bağlanmalıdır.  Yalnız belə halda onun Ramazan ayında bağışlanmasını, cəhənnəm atəşindən qurtulmasını, oruc və ibadətinin qəbul olunmasını demək mümkündür.
      Bəzi məsələlər vardır ki, ola bilsin çoxları onu bilməsin.
     Belə məsələlərdən: Müsəlman orucunu iman və ihtisabla (savabını Allahdan diləməklə)tutmalıdır. Bu ibadətdə riya və təkəbbürlük olmamalıdır. Həmçinin orucu digər insanlara: ailəsinə, qonşularına, yerli əhaliyə və s. – baxaraq deyil, Allahın onu vacib etdiyinə iman gətirərək tutmalı və orcunun savabını Allahdan diləməlidir. Ramazan ayında digər ibadətlər də bu əsasla edilməlidir. Yəni, başqa səbəblərlə deyil yalnız iman və ihtisabla edilməlidir. Ona görə Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) buyurur: “Kim, Ramazan ayını iman və ihtisabla (savab qazanmaq üçün) oruc tutarsa onun keçmiş günahları bağışlanar. Kim, Ramazan ayını iman və ihtisabla (savab qazanmaq üçün) ibadət edərsə onun keçmiş günahları bağışlanar. Kim, Qədr Gecəsini iman və ihtisabla (savab qazanmaq üçün) ibadət edərsə onun keçmiş günahları bağışlanar.”
      Oruc tutanların bilməmək ehtimalı edilən bəzi məsələlər:
     Oruc tutan, yaralanarsa, bədənindən qan axarsa, qusarsa, yaxud ixtiyarı olmadan boğazına su və ya digər maddələr gedərsə bunların onun orucuna heç bir təsiri yoxdur. Lakin kim qəsdən özünü qusdurarsa onun həmin gün tutduğu oruc pozular. Çünki Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun)buyurmuşdur: “Kim ixtiyarı olmadan qusarsa orucunu qəza etmir. Kim ki, özünü qusdurarsa o orucunu qəza etməlidir (əvəzinə bir gün oruc tutmalıdır)“.
      Ola bilsin oruc tutan adamın cənabət qüslü (cinsi yaxınlıqdan sonra çimmək), yaxud heyzli (aybaşı)və ya nifaslı (doğuşdan sonrakı vəziyyət) qadının qüsl alması sübh namazından sonraya qalsın. Belə hallar oruc tutmağa mane olmur. Cənabətli kişi və qadın, heyzli və nifaslı qadın sübh namazından sonra günəşin doğmasına qədər çimməli və namazını qılmalıdır.
      Analiz üçün qan vermək və ya bədəni qidalandırmaq məqsədi ilə deyil adi məqsədlə vurulan iynələr oruca təsir etmir. Lakin iynənin vaxtını axşama saxlamaq mümkün olsa bu daha yaxşı olar. Çünki Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) hədisdə buyurur: “Səni şübhələndirən işi şübhə olmayanla əvəz et” “Kim şübhələrdən qorunarsa öz dinini və namusunu qorumuş olar”.
      Həmçinin namaz qılarkən tələsmək olmaz. Bəzi insanlar Ramazan ayında təravih namazlarını qılarkən çox tələsirlər. Hətta onların bu hərəkətləri dən yeyən toyuğun hərəkətlərinə bənzəyir. Belə namaz qılmaq namazı batil edir. Çünki namazı rahat qılmaq onun ərkanlarındandır (əsas şərtlərindəndir). Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) namaz qılarkən tələsməzdi. Hər fəqərəsi və əzası yerini alana qədər gözləyərdi.
      Təravih və gecə namazlarının rükətlərinin sayına məhdudiyyət qoyulmadığı üçün  səhabələr Ömər İbn Xəttabın (Allah onlardan razı olsun) xilafəti dövründə təravih namazını bəzən iyirmi üç rükət, bəzən on bir rükət qılırdılar. Ömərdən və digər səhabələrdən edilən bu rəvayətlər səhihdir.
Bəzi sələflər Ramazan ayında otuz altı rükət qılar və əlavə üç rükət vitr qılardılar. Bəziləri qırx bir rükət qılardılar. Ibn Teymiyyə (Allah ona rəhmət etsin) onların bu əməllərini qeyd edərək buyurur: Məsələ rahatdır…yaxşı olar ki, namazı quran, rüku və səcdə ilə uzun qılanlar rükətin sayını az etsinlər, namazın rükətlərini qısa qılanlar isə sayı çox etsinlər (məna ilə).
      Lakin Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) sünnəsinə diqqət yetirən adam Ramazanda və başqa vaxtlarda deyilənlərin içərisində on bir və ya on üçrükət qılmağın ən yaxşı variant olduğunu görər. Çünki, Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) çox vaxt gecə namazlarını bu sayda qılardı. Həmçinin bu sayda qılmaq namaz qılan camaat üçün daha asan, rahat və xüşuya zəmin yaradan haldır. Kim bundan artıq qılarsa heç bir qəbahət yoxdur. Amma dediyimiz daha yaxşıdır. Təravih namazını camaat ilə qılan adam namazı imamla birlikdə bitirsin. Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun)buyurmuşdur: “Kim imamla namaza başlayar və imam namazı bitirənə qədər onunla qalarsa Allah təalə onun üçün bütün gecəni namaz qılmaq savabını yazar”.
      Ona görə bütün müsəlmanlara bu ayda ibadətlərdə fəal olmağı tövsiyə edirik. Hər bir müsəlman bu ayda mənasını dərk edərək Quran oxumalı, dua etməli, yaxşı işləri əmr etməli və pis işlərdən çəkindirməlidir. Allah yolunda dəvət etməlidir. Kasıblar, fağırlar və möhtaclarla xoş davranmalıdır. Valideynlərinə bacardıqca çox yaxşılıq etməli, qohumluq əlaqələrini sıx tutmalı, qonşularla xoş davranmalıdır. Həmçinin xəstələri ziyarət etməli və bu kimi başqa yaxşılıqlar etməyə çalışmalıdır. Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun)buyurmuşdur: “Allah təalə bu ayda sizin yarışmanıza baxır və sizinlə mələklərin önündə öyünür. Siz də öz nəfsinizdən Allaha xeyir görsədin. Bədbəxt insan bu ayda Allahın mərhəmətindən məhrum olan kimsədir”. Başqa bir hədisdə isə deyilir: “Bu ayda hansısa bir xeyir iş görərək Allaha yaxın olmaq, başqa vaxtlar fərz ibadət etməyə bərabər olar. Bu ayda fərz ibadət edərək Allaha yaxın olmaq, başqa vaxtlarda yetmiş fərz ibadət etməyə bərabərdir” həmçinin buyurmuşdur: “Ramazan ayında ümrə ziyarəti etmək, (digər rəvayətə görə: mənimlə edilən) həccə bərabərdir”.Ümumiyyətlə bu ayda fəal olmaq haqda hədislər çoxdur. Allah təalədən arzu edirəm ki, bizim hamımızı bu ayda xeyirxah işlər görməyə müvəffəq etsin. Bizim oruc və namazlarımızı qəbul etsin. Hal-əhvalımızı və güzəranımızı xoş etsin. Bizi zəlalətə düşməkdən və fitnələrdən qorusun. Həmçinin Uca Allahdan istəyirəm ki, müsəlmanların rəhbərlərini islah etsin və onların sözlərini haqq üzərində bir etsin. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir.
Yazan: Şeyx, Əbdül Əziz ibn Abdullah ibn Baz

Rəylər

Rəy

320 şərh

Şərh formasını keç

 1. LKXWm6 Spot on with this write-up, I honestly think this web site needs much more attention. I all probably be returning to see more, thanks for the information!

 2. “I truly appreciate this article post.Really thank you! Really Great.”

 3. There is noticeably significant dollars to comprehend this. I suppose you have made particular nice factors in functions also.

 4. Major thanks for the post.Thanks Again. Much obliged.

 5. Very good article.Really looking forward to read more. Awesome.

 6. “Very good info. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon).”

 7. Major thankies for the post.Much thanks again. Want more.

 8. will leave out your wonderful writing because of this problem.

 9. “Wow, great article.Really looking forward to read more. Really Cool.”

 10. The website loading speed is incredible.

 11. Whispering Misty So sorry you are going to pass up the workshop!

 12. Awesome blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 13. Major thanks for the article.Really thank you! Want more.

 14. Thanks a lot for this kind of details I had been exploring all Yahoo to locate it!

 15. Muchos Gracias for your blog. Really Cool.

 16. It as difficult to find experienced people for this topic, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 17. Very neat post.Much thanks again. Want more.

 18. you are really a good webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a magnificent job on this topic!

 19. There as certainly a lot to learn about this subject. I love all of the points you ave made.

 20. Major thankies for the blog article. Awesome.

 21. I truly appreciate this post.Thanks Again. Keep writing.

 22. I really like and appreciate your article.Really looking forward to read more. Want more.

 23. Thanks for another fantastic article. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 24. vibram five fingers shoes WALSH | ENDORA

 25. stays on topic and states valid points. Thank you.

 26. Thanks again for the article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 27. Really enjoyed this blog.Really thank you! Want more.

 28. Really enjoyed this post.Thanks Again. Keep writing.

 29. Im thankful for the blog post.Much thanks again.

 30. Say, you got a nice blog post.Thanks Again. Much obliged.

 31. Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 32. Just wanna remark that you have a very decent web site , I enjoy the style and design it actually stands out.

 33. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 34. Only a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style.

 35. Thanks-a-mundo for the article.Thanks Again. Cool.

 36. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 37. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 38. Great blog article. Keep writing.

 39. Well I sincerely enjoyed reading it. This subject procured by you is very constructive for accurate planning.

 40. You made some really good points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 41. There as certainly a lot to learn about this issue. I love all the points you ave made.

 42. Very helpful info specifically the last part I care for such info a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and good luck.

 43. Very nice post and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks

 44. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 45. Really appreciate you sharing this article.

 46. Major thankies for the blog post.Really thank you! Really Great.

 47. This very blog is definitely interesting and besides factual. I have discovered a bunch of interesting tips out of this blog. I ad love to visit it again soon. Thanks!

 48. Looking forward to reading more. Great post. Fantastic.

 49. Very nice blog post. I certainly appreciate this site. Continue the good work!

 50. Pretty! This has been an extremely wonderful post. Many thanks for providing this information.

 51. Appreciate you sharing, great article post.Much thanks again. Cool.

 52. it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be

 53. Your style is really unique compared to other people I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 54. Some really quality posts on this internet site , saved to favorites.

 55. You made some decent points there. I checked on the net to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 56. Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really thank you! Will read on…

 57. There is obviously a bunch to realize about this. I suppose you made certain good points in features also.

 58. Marvelous, what a blog it is! This web site provides valuable information to us, keep it up.

 59. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue

 60. I truly appreciate this blog post.Thanks Again. Fantastic.

 61. There is noticeably a lot to realize about this. I suppose you made certain nice points in features also.

 62. I value the post.Really looking forward to read more. Great.

 63. Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Cool.

 64. Say, you got a nice post.Much thanks again. Really Cool.

 65. Looking forward to reading more. Great article post.Really thank you! Keep writing.

 66. Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you for supplying this info.

 67. Your style is unique compared to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 68. Major thankies for the blog post.Much thanks again. Much obliged.

 69. I truly appreciate this article post.Much thanks again. Want more.

 70. It as hard to come by well-informed people about this subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 71. Major thanks for the article post.Much thanks again. Awesome.

 72. Very informative post.Really looking forward to read more. Cool.

 73. The Silent Shard This can in all probability be very practical for many of one as job opportunities I want to really don at only with my web site but

 74. Hey, thanks for the blog.Thanks Again. Fantastic.

 75. Just added this blog to my favorites. I enjoy reading your blogs and hope you keep them coming!

 76. Perfect just what I was looking for!.

 77. What as Going down i am new to this, I stumbled upon this I ave found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & help other customers like its helped me. Good job.

 78. Really informative blog article.Much thanks again. Great.

 79. Very neat blog post.Thanks Again. Keep writing.

 80. Really enjoyed this blog.Really thank you! Fantastic.

 81. Say, you got a nice blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 82. Thanks again for the article.Thanks Again. Keep writing.

 83. Im no expert, but I feel you just made the best point. You obviously understand what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for staying so upfront and so genuine.

 84. Utterly indited written content , thankyou for information.

 85. Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Great.

 86. Your style is really unique compared to other people I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 87. is equally important because there are so many more high school julio jones youth jersey players in the

 88. Thank you for sharing this fine article. Very interesting ideas! (as always, btw)

 89. Enjoyed every bit of your article post.Really thank you! Great.

 90. Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 91. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank God I found it on Google. You have made my day! Thanks again..

 92. Carpet Cleaning Springfield IL 1101 Kingshighway Springfield, IL 62702 +1 217-441-2563

 93. Scribbler, give me a student as record-book!)))

 94. I really enjoy the blog.Thanks Again. Want more.

 95. Major thanks for the blog post.Really thank you! Really Great.

 96. It is hard to uncover knowledgeable individuals with this topic, nonetheless you look like there as extra that you are referring to! Thanks

 97. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 98. This unique blog is really interesting additionally diverting. I have found a lot of interesting stuff out of it. I ad love to visit it again soon. Thanks a lot!

 99. You made some first rate points there. I regarded on the web for the difficulty and found most people will go together with with your website.

 100. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 101. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Google. You have made my day! Thanks again

 102. It as not my first time to pay a visit this site,

 103. You may have a very good layout for the blog i want it to utilize on my web-site as well

 104. interest. If you have any suggestions, please let me know.

 105. Very good blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 106. Im grateful for the article post.Much thanks again. Fantastic.

 107. You are my aspiration, I possess few blogs and rarely run out from brand .

 108. wow, awesome post.Thanks Again. Really Cool.

 109. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us!

 110. Im thankful for the blog article.Really thank you! Want more.

 111. Say, you got a nice post.Thanks Again. Much obliged.

 112. Spenz, by far the fastest inputs for cash. Free but iPhone/web only

 113. Thanks-a-mundo for the blog article.Thanks Again. Fantastic.

 114. It’а†s in reality a great and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 115. information. I am bookmarking and will be tweeting this

 116. Say, you got a nice article post. Keep writing.

 117. Really informative blog article.Really thank you! Awesome.

 118. I really liked your article post.Really looking forward to read more.

 119. Very informative blog.Thanks Again. Really Cool.

 120. Say, you got a nice article post.Thanks Again. Really Cool.

 121. online casino bonus view of Three Gorges | Wonder Travel Blog

 122. Major thanks for the blog post. Really Great.

 123. I really liked your post.Really looking forward to read more.

 124. It as actually a nice and useful piece of information. I am satisfied that you shared this useful tidbit with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 125. This very blog is no doubt interesting and besides diverting. I have found many interesting stuff out of it. I ad love to visit it again and again. Thanks a bunch!

 126. Hey, thanks for the post.Much thanks again. Great.

 127. Thanks for the post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 128. Really enjoyed this article.Thanks Again. Awesome.

 129. I think this is a real great blog post.Much thanks again. Keep writing.

 130. Say, you got a nice blog.Really thank you! Much obliged.

 131. Thank you for your blog article. Want more.

 132. Hey, thanks for the post. Fantastic.

 133. I really liked your post.Much thanks again. Much obliged.

 134. on other sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to

 135. Say, you got a nice blog article.Thanks Again.

 136. teacup maltese puppies california WALSH | ENDORA

 137. Wow, great article.Thanks Again. Awesome.

 138. Morbi molestie fermentum sem quis ultricies

 139. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

 140. Steel roofing is roofing your own house made of metal,

 141. It as wonderful that you are getting thoughts from this post as well as

 142. Thank you for your blog post.Thanks Again. Awesome.

 143. The information and facts talked about within the post are some of the top out there

 144. There is perceptibly a bunch to realize about this. I feel you made certain nice points in features also.

 145. Thankyou for this howling post, I am glad I observed this internet site on yahoo.

 146. This is a topic that is close to my heart Many thanks! Where are your contact details though?

 147. Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Great.

 148. Really enjoyed this post.Much thanks again. Awesome.

 149. Wohh just what I was searching for, thankyou for putting up. Never say that marriage has more of joy than pain. by Euripides.

 150. Major thanks for the article.

 151. Very neat article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 152. This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info Thank you for sharing this one. A must read post!

 153. There is visibly a bunch to realize about this. I believe you made certain nice points in features also.

 154. Merely wanna comment that you have a very nice web site , I love the design and style it actually stands out.

 155. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 156. I value the article post.Really thank you!

 157. Im obliged for the article.Much thanks again. Really Cool.

 158. I really enjoy the post. Cool.

 159. Major thankies for the post. Cool.

 160. This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information Thanks for sharing this one. A must read post!

 161. Really appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Want more.

 162. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I ave really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 163. Im thankful for the blog.Thanks Again.

 164. Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Fantastic.

 165. Looking forward to reading more. Great article.Thanks Again. Want more.

 166. MAC MAKEUP WHOLESALE ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 167. Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 168. You made some clear points there. I did a search on the issue and found most people will consent with your website.

 169. We stumbled over right here by a unique web page and believed I might check issues out. I like what I see so now i am following you. Look forward to locating out about your web page for a second time.

 170. Spot on with this write-up, I honestly believe this amazing site needs much more attention. I all probably be returning to see more, thanks for the information!

 171. You have mentioned very interesting points ! ps decent web site.

 172. Utterly written subject matter, thankyou for entropy.

 173. Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Will read on…

 174. You created various good points there. I did a search on the topic and discovered a lot of people will have the same opinion together with your weblog.

 175. It’а†s in point of fact a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 176. Very informative article.Much thanks again. Really Great.

 177. A big thank you for your blog.Much thanks again. Want more.

 178. I cannot thank you enough for the blog.

 179. I am so grateful for your post.Really thank you! Great.

 180. Thank you for creating my private students have access for your webpage post.

 181. A round of applause for your post. Really Great.

 182. when it comes to tv fashion shows, i really love Project Runway because it shows some new talents in the fashion industry

 183. “Hi, for all time i used to check website posts here early in the break of day, since i love to find out more and more.”

 184. Really informative blog.Thanks Again. Really Great.

 185. Im thankful for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

 186. What as Taking place i am new to this, I stumbled upon this I ave found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other customers like its aided me. Good job.|

 187. Im thankful for the blog article.Really thank you! Keep writing.

 188. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn at appear. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say great blog!

 189. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžve recently started a site, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 190. Say, you got a nice blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 191. I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 192. Really informative article post.Much thanks again. Want more.

 193. Muchos Gracias for your blog post.Much thanks again. Awesome.

 194. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 195. You made some really good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 196. Im grateful for the blog article.Thanks Again. Fantastic.

 197. Usually I don at read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great post.

 198. I really like and appreciate your blog.Really thank you! Awesome.

 199. I truly appreciate this blog.Really thank you! Want more.

 200. Very neat article post. Cool.

 201. south korea jersey ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 202. Really appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Keep writing.

 203. right right here! Good luck for the following!

 204. Very good write-up. I definitely appreciate this website. Thanks!

 205. Thanks-a-mundo for the blog post.Really thank you! Great.

 206. Thanks for sharing this very good post. Very inspiring! (as always, btw)

 207. “No matter if some one searches for his required thing, so he/she wants to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.”

 208. Thanks for sharing, this is a fantastic article. Great.

 209. Im grateful for the post.Thanks Again. Want more.

 210. Just Browsing While I was browsing today I saw a excellent post about

 211. You have brought up a very wonderful details , thankyou for the post.

 212. internet. You actually know how to bring an issue to light and make it important.

 213. I value the post.Much thanks again. Want more.

 214. Website We Recommend You made some fine points there. I did a search on the subject and found nearly all folks will consent with your blog.

 215. Some really quality blog posts on this website , saved to my bookmarks.

 216. Major thankies for the article post.Thanks Again. Fantastic.

 217. This actually answered my problem, thank you!

 218. Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 219. “Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.”

 220. Very neat blog.Much thanks again. Fantastic.

 221. loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it as back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong

 222. Im obliged for the blog article.Really thank you! Much obliged.

 223. You are my aspiration, I have few blogs and infrequently run out from post. He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past. by George Orwell.

 224. I value the post.Thanks Again. Fantastic.

 225. Wow, great blog post. Great.

 226. There is certainly a lot to find out about this issue. I like all of the points you have made.

 227. Very informative blog post.Really thank you! Really Great.

 228. Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 229. I am so grateful for your blog article. Awesome.

 230. I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 231. I visited a lot of website but I conceive this one has something special in it in it

 232. Thanks for the article post.Thanks Again. Cool.

 233. Say, you got a nice blog post.Thanks Again. Much obliged.

 234. Music started playing anytime I opened up this web-site, so irritating!

 235. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?

 236. Is that this a paid subject or did you customize it your self?

 237. Thanks a lot for the blog article.Much thanks again. Fantastic.

 238. Major thanks for the article post.Really looking forward to read more. Cool.

 239. I really enjoy the blog post.Much thanks again. Cool.

 240. Really enjoyed this article post.Really looking forward to read more. Want more.

 241. You made some clear points there. I did a search on the topic and found most people will go along with with your blog.

 242. Some truly interesting details you have written.Aided me a lot, just what I was searching for .

 243. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply couldn at locate it. What a perfect site.

 244. I really like and appreciate your blog.Thanks Again.

 245. Terrific paintings! That is the kind of info that should be shared across the web. Disgrace on the search engines for not positioning this put up higher! Come on over and visit my site. Thank you =)

 246. We think you should read this I am still learning from you, but I am improving myself. I definitely love reading everything that is posted on your site.Keep the tips coming. I enjoyed it!

 247. problems? A number of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera.

 248. Major thankies for the blog.Much thanks again. Awesome.

 249. Major thankies for the blog.Really thank you! Will read on

 250. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 251. Thanks again for the post.Much thanks again. Fantastic.

 252. Yay google is my king helped me to find this great web site !.

 253. Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Thanks Again. Really Cool.

 254. These are generally probably the most awesome and fashion chanel bags I ave actually had. And really fashionable. Worth every single cent.

 255. wonderful post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don at realize this. You must proceed your writing. I am sure, you ave a great readers a base already!

 256. You made some really good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 257. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 258. 2iYl3a Muchos Gracias for your blog.Thanks Again. Awesome.

 259. You made some decent points there. I looked on the internet for the subject and found most individuals will agree with your blog.

 260. Wow, incredible blog layout! How long have you ever been running a blog for? you make blogging glance easy. The overall glance of your website is wonderful, let alone the content material!

 261. XE5ekR Thank you ever so for you blog.Much thanks again.

 262. MAILLOT ARSENAL ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 263. There as certainly a lot to learn about this topic. I love all the points you have made.

 264. Pretty seаАааАТƒtion ?f аАааАТƒ?ntent.

 265. Yeah bookmaking this wasn at a speculative decision great post!.

 266. Very good article! We are linking to this great post on our website. Keep up the great writing.

 267. Really informative blog article.Thanks Again. Cool.

 268. that as why this post is outstdanding. Thanks!

 269. Wow, great blog.Much thanks again. Much obliged.

 270. Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site. Thanks =)

 271. There is certainly a lot to know about this topic. I love all the points you made.

 272. Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Will read on

 273. Very good article post.Thanks Again. Much obliged.

 274. You made some clear points there. I looked on the internet for the subject matter and found most guys will agree with your blog.

 275. Some truly fantastic articles on this website , thanks for contribution.

 276. we came across a cool site that you simply could possibly love. Take a search for those who want

 277. Visit this I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 278. Very good info. Lucky me I recently found your site by chance (stumbleupon). I ave saved as a favorite for later!

 279. What as up all, here every person is sharing these kinds of familiarity, thus it as pleasant to read this web site, and I used to pay a visit this website all the time.

 280. It as not that I want to replicate your web site, but I really like the style. Could you let me know which design are you using? Or was it tailor made?

 281. pretty helpful material, overall I imagine this is worth a bookmark, thanks

 282. Some really choice blog posts on this internet site , bookmarked.

 283. Thanks for this very useful info you have provided us. I will bookmark this for future reference and refer it to my friends.

 284. Very good write-up. I definitely love this site. Keep writing!

 285. minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I

 286. Major thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 287. Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thank you for supplying these details.

 288. Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 289. would have to pay him as well as enabling you to make sharp cuts.

 290. You have brought up a very great details , thanks for the post.

 291. Thank you ever so for you blog.Really thank you! Really Cool.

 292. Very good article.Really looking forward to read more. Will read on

 293. There as definately a lot to learn about this issue. I really like all the points you have made.

 294. We stumbled over here different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 295. I truly appreciate this post.Thanks Again. Fantastic.

 296. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 297. Say, you got a nice article post.Much thanks again. Fantastic.

 298. You made some decent factors there. I looked on the internet for the challenge and situated the majority of people will associate with along with your website.

 299. This post is genuinely a fastidious one it assists

 300. your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

 301. Thank you for your article.Really thank you! Want more.

 302. You completed a number of fine points there. I did a search on the issue and found most persons will consent with your blog.

 303. What as up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also make comment due to

 304. Interesting article, thanks. Could you explain the second paragraph in more detail please?

 305. Melanie Wow! Thank you! I constantly needed to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my site?

 306. Really enjoyed this article post.Much thanks again. Will read on

 307. Wow, superb blog format! How long have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. The entire glance of your site is fantastic, let alone the content!

 308. I think this is a real great post.Really thank you! Great.

 309. Wow, great article post.Really thank you! Great.

 310. I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 311. This particular blog is definitely interesting and besides diverting. I have picked up many helpful things out of this amazing blog. I ad love to visit it again and again. Cheers!

 312. I think this is a real great article post.Thanks Again. Much obliged.

 313. Looking forward to reading more. Great post.Really thank you! Cool.

 314. Very neat post.Much thanks again. Want more.

 315. You made some decent points there. I looked on the internet for the subject matter and found most persons will approve with your website.

 316. Wow! This blog looks exactly like my old one! It as on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 317. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Great.

 318. I value the article post.Much thanks again. Awesome.

 319. transfers a slice of the risk he takes on your behalf, back to you.

 320. Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Really Cool.

Bir cavab yazın

Your email address will not be published.